فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

کاردانی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | بستان آباد
کاردانی دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
تحصیلات
دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
۱۳۹۵ اکنون
توضیحات