سلمان صفی خانلو

سلمان صفی خانلو

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
توضیحات