امیرعباس رئیس‌طاهری

امیرعباس رئیس‌طاهری

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابرس مالی
موسسه حسابرسی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابرس مالی
موسسه حسابرسی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات