در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا حسابرسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابرسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابرسی را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابرسی را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابرسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب