زهرا معینی فر

زهرا معینی فر

۱۵ارتباط ۰مهارت
خوزستان | آبادان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی شیمی آزمایشگاه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات