فرج محمدی

فرج محمدی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
توضیحات