دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

Mohaghegh ardabili University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اردبیل
شهر
اردبیل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه محقق اردبیلی در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه محقق اردبیلی در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اردبیل، 21 درصد از تهران، 7 درصد از آذربایجان غربی، 6 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از گیلان، 4 درصد از مازندران، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۵۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه محقق اردبیلی در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی فیزیک هسته ای
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۵%
۷۵ %