مریم زینی وند

مریم زینی وند

کارشناسی مددکاری اجتماعی

۴ارتباط ۱مهارت
ایلام | دره شهر
کارمند
غیردولتی ودولتی
کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۱۳۷۷ - ۱۳۸۰
کارشناسی مددکاری اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
کارمند
غیردولتی ودولتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات