در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مشاوره تحصیلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مشاوره تحصیلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مشاوره تحصیلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
کاربران منتخب