مجتبی فخرزاده

مجتبی فخرزاده

مهندس ناظر شبکه های توزیع برق

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
ناظر کیفی
مهندسی مشاوره
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
ناظر کیفی
مهندسی مشاوره
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات