احمد سیاحی

احمد سیاحی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

۰ارتباط ۳مهارت
خوزستان | دشت آزادگان
افسر تدارکات
جهادنصر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
افسر تدارکات
جهادنصر
۱۳۹۱ اکنون
کارگزار بیمه
بیمه کشاورزی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات