دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

Islamic Azad University of Ahvaz

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۵%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از خوزستان، 5 درصد از تهران، 4 درصد از البرز، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۹%
۷۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۴۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۵%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۱۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۷%
۷۷ %