داوود حیدری

داوود حیدری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱۷۲ارتباط ۰مهارت
بوشهر | ریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات