دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

Islamic Azad University of Firoz Abad

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
فیروزآباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 8 درصد از بوشهر، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از تهران، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از هرمزگان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۷۷%
۷۷%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %