ابوالفضل مرادی

ابوالفضل مرادی

کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار

۱ارتباط ۱مهارت
مازندران | سواد کوه
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات