در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ سیلک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ سیلک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ سیلک را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ سیلک را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ سیلک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب