مصطفی خسروی

مصطفی خسروی

کارشناسی حقوق علوم سیاسی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر عمده فروشی
جادوی سحر
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شاهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر عمده فروشی
جادوی سحر
زمینه فروش زعفران
مهارت ها
توضیحات