در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا بازاریابی و فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بازاریابی و فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب