هادی رفیعی

هادی رفیعی

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۳مهارت
قم | قم
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای قم
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای قم
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات