در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا SolidWorks را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SolidWorks را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SolidWorks را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SolidWorks را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SolidWorks را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب