منصور مهرالی

منصور مهرالی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT برق

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صائب
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صائب
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT برق
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی برق الکتروتکنیک
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
مهارت ها
توضیحات