مهدی رضائی

مهدی رضائی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۳ارتباط ۴مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات