اکبر بابایی

اکبر بابایی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۴ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
توضیحات