دانشگاه آزاد اسلامی گرمی

دانشگاه آزاد اسلامی گرمی

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمی در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 22 درصد از تهران، 11 درصد از زنجان، 11 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گرمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %