علی محمد حسنی

علی محمد حسنی

کارشناسی گیاه پزشکی

۲ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
تحصیلات
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی گیاه پزشکی
توضیحات