رضا جهانبانی

رضا جهانبانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات