در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا ETABS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ETABS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ETABS را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند ETABS را بصورت متوسط و حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ETABS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب