عبداله طاهری

عبداله طاهری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات