باقر احمدلو

باقر احمدلو

کارشناسی ارشد مدیریت

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد پردیس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت
توضیحات