دانشگاه پیام نور واحد پردیس

دانشگاه پیام نور واحد پردیس

Payame Noor University of Pardis

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
پردیس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد پردیس در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد پردیس در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از بوشهر، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۹%
۸۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد پردیس در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %