محمدرضا نیری

محمدرضا نیری

کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید

۱ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
توضیحات