حسین جرگون

حسین جرگون

کارشناسی ارشد کشاورزی مکانیزاسیون

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | ساری
تدریس
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد کشاورزی مکانیزاسیون
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
تدریس
دانشگاه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات