فرزاد اسماعیلی

فرزاد اسماعیلی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
بهیار
مطب ارتوپدی
کاردانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
دانشگاه کردستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
پزشکیاری
سپاه
بهیاری تخصصی
سپاه
مهارت کامپیوتر
مهارت کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
بهیار
مطب ارتوپدی
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
بهیار
بیمارستان امام حسین مشهد
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات