فاطمه اعتمادی نیا

فاطمه اعتمادی نیا

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۱۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات