جعفر احمدی

جعفر احمدی

کارشناسی فناوری اطلاعات مهندسی ابزار دقیق

۱۰۱ارتباط ۴مهارت
بوشهر | کاکی
راننده
شرکت گاز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دشتی(خورموج)
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دشتی(خورموج)
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
راننده
شرکت گاز
راننده امداد هستم
مهارت ها
| ۳۳نفر
Farzaneh Bazziحسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمهدی فلاح فرد
| ۳۰نفر
Farzaneh Bazziحسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمحمد قبادی
| ۳۰نفر
Farzaneh Bazziحسین جغراتیانرضا غفارینبی اله گودرزیمعین قاسمی
| ۲۹نفر
Farzaneh Bazziحسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمهدی فلاح فرد
توضیحات