جعفر احمدی

جعفر احمدی

کارشناسی فناوری اطلاعات مهندسی ابزار دقیق

۹۷ارتباط ۴مهارت
بوشهر | کاکی
راننده
شرکت گاز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دشتی(خورموج)
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دشتی(خورموج)
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
راننده
شرکت گاز
راننده امداد هستم
مهارت ها
| ۳۳نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمهدی فلاح فردحکمت آزاده
| ۳۰نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمحمد قبادیمهدی فلاح فرد
| ۳۰نفر
حسین جغراتیانرضا غفارینبی اله گودرزیمعین قاسمیمهدی فلاح فرد
| ۲۹نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریمعین قاسمیمهدی فلاح فردحکمت آزاده
توضیحات