فاطمه طاعتی همت

فاطمه طاعتی همت

کاردانی حسابداری مالی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
حسابدار
کهن آوای مهر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
کهن آوای مهر
انجام امور حسابداری اعم از صدور فاکتور خرید و فروش /مغایرت گیری بانک ها/انبارداری و ....(در این شرکت دو نوع حسابداری خدماتی و خرید و فروش را انجام میدهم)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
حسابداری تهران تک
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره مالیاتی و ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی/نرم افزار هلو/سپیدار/رافع 7/پاتریس
کمک حسابدار در حسابداری تهران تک
توضیحات