امیر نیاوند

امیر نیاوند

کارشناسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | بهشهر
کارشناس خسارت و صدور بیمه نامه
بیمه پاسارگاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس خسارت و صدور بیمه نامه
بیمه پاسارگاد
مهارت ها
توضیحات