اشکان میرزائی

اشکان میرزائی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
گرگان
آسمانه
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
لیسانس
لیسانس
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
گرگان
آسمانه
پروژه‌ها
۱۳۹۵
ساختمان
گرگان در آسمانه
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات