تیمور بهرامی

تیمور بهرامی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۸ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | پاوه
مترجم
ترجمه بازار
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد MBA فناوری اطلاعات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مترجم
ترجمه بازار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات