حمیدرضا یوسفی

حمیدرضا یوسفی

گریمور تئاتر و تلویزیون و سینما و مدیر کانون گریم ایران

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر
کانون گریم ایران
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۶ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر
کانون گریم ایران
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات