در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا زبان ایتالیایی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ایتالیایی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ایتالیایی را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ایتالیایی را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ایتالیایی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب