کریم ره روان

کریم ره روان

مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
مکانیک
مکانیکی
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای بم
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای بم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کاردانی مکانیک خودرو
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
فوق دیپلم
دانشکده فنی بم
۱۱۰۱۵۸۳
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مکانیک
مکانیکی
دارایه ۲ سال سابقه کار در مکانیکی
مهارت ها
دوره های آموزشی
کاروزی
مکانیک در مکانیکی
توضیحات
دارایه دو سال سابقه کار در مکانیکی وجوشکار