سعید قاسمی

سعید قاسمی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
توضیحات