مجتبی کاظمی راد

مجتبی کاظمی راد

دیپلم برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
استاد کمکی
اسطیگان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
استاد کمکی
اسطیگان
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات