در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برق کشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برق کشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برق کشی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برق کشی را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برق کشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱%
کاربران منتخب