پریسا محمدی

پریسا محمدی

کارشناسی ارشد MBA استراتژی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات