در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مذاکره را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مذاکره را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب