در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مذاکره را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مذاکره را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب