در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا مذاکره را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مذاکره را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مذاکره را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مذاکره را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب