حسن نعلبندی

حسن نعلبندی

دکترای مدیریت

۷ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناس
استخدام رسمی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۷۶ اکنون
کارشناس
استخدام رسمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
شماره تلگرام ۰۹۳۳۸۳۱۰۷۳۷