نجمه خوروش

نجمه خوروش

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارمند حسابداری
سپهرذوب صفاهان
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارمند حسابداری
سپهرذوب صفاهان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات