در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا حسابداری مقدماتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مقدماتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مقدماتی را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مقدماتی را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند حسابداری مقدماتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۴%
کاربران منتخب